We have upgraded our system to latest version of MyBB. We are very sorry for the downtime ! Read More.
Advertise Here | Remove Ads

زنده گی
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Thread Closed 


زنده گی
1
گاه نوشت های دوستی نازنین به زبان شیرین فارسی2
میدانستم وقتش است. نزدیک رسیدنشان بود؛مثل غریبه های مسافر سوار بر درشکه ای از دور با چمدان چوبی سنگین قرمزی که لبه اش گیر می کرد به چرخ و بی خیال برای خودش تلق و تلوق می کرد؛ نزدیکی های دروازه شهرم بودند. این را خوب میدانستم. حسش میکردم. از کجا؟
از همان جا که ساقه ترد نعنا را گذاشته بودم توی لیوان کهنه ای و جوانه زده بود،بی آنکه به باور من احتیاجی داشته باشد...
یال های اسب های خسته را میتکانم؛دست احساس استخوانیم را که چمدان قرمز را محکم بغل گرفته می گیرم و توی دلم هزار موجود فسقلی وول میخورند
..وقت دوباره نوشتن است،نوشتن و نوشتن از زنده گی.
موژان. یکم شهریورماه 1395


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)

Advertise Here | Remove Ads